Struktura programa ERASMUS+

Kako bi mogao ostvariti svoje ciljeve, u okviru programa Erasmus+ implementiraće se sljedeće aktivnosti:

KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
Ovom se ključnom mjerom podupiru:

Mobilnost učenika i osoblja:
prilike za studente, pripravnike, mlade ljude i volontere, te za profesore, učitelje, sociopedagoške radnike, osoblje i obrazovne institucije da dožive iskustvo učenja i/ili rada u drugoj državi;
Združeni magistarski akademski stepeni: integrisani međunarodni studijski programi koje provode konzorciji ustanova visokog obrazovanja koji dodjeljuju stipendije najboljim studentima magistarskog studija u cijelom svijetu;
Jamstva za studentske zajmove za magistarski studij: studenti u visokom obrazovanju mogu dobiti zajam koji se podupire iz programa za odlazak u inostranstvo i stjecanje magistarske diplome. Studenti bi se trebali obratiti nacionalnim bankama ili agencijama za studentske zajmove.

KLJUČNA MJERA 2. – SARADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRE PRAKSE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • Transnacionalna strateška partnerstva usmjerena na razvoj inicijativa u jednom ili više područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih i promicanje inovacija, razmjene iskustva i znanja između različitih vrsta organizacija uključenih u obrazovanje, osposobljavanje i mlade ili u drugim mjerodavnim područjima. Određene se aktivnosti mobilnosti podupiru ako pridonose ciljevima;
 • Udruženja znanja između ustanova visokog obrazovanja i preduzeća čiji je cilj poticanje inovacija, poduzetništva, kreativnosti, zapošljivosti, razmjene znanja i/ili multidisciplinarnog podučavanja i učenja;
 • Udruženja sektorskih vještina kojima se podupire izrada i pružanje zajedničkih kurikuluma, programa i metoda učenja i podučavanja za strukovno obrazovanje, koji se temelje na dokazima o trendovima u određenom sektoru ekonomije i vještinama koje su potrebne za rad u jednom ili više poslovnih sektora;
 • Projekti jačanja sposobnosti kojima se podupire saradnja s partnerskim državama u područjima visokog obrazovanja i mladih. Cilj je projekata jačanja sposobnosti podržati organizacije/institucije i sisteme u njihovom postupku modernizacije i internacionalizacije. Određene se aktivnosti podupiru ako pridonose ciljevima projekta;
 • Platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Evropska platforma za učenje odraslih (EPALE) i Evropski portal za mlade, koji omogućuju virtualni prostor za saradnju, baze podataka prilika, zajednica prakse i drugih online službi za učitelje, trenere i praktičare u području školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih te za mlade ljude, volontere i sociopedagoške zaposlenike u Evropi i izvan nje.

KLJUČNA MJERA 3. – PODRŠKA ZA REFORME POLITIKE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika na temelju dokaza i praćenje u okviru Evrope 2020., posebno: (1) analize pojedinih država i tematske analize, uključujući putem saradnje s akademskim mrežama i (2) saradničko učenje i saradničke revizije putem Otvorenih metoda saradnje u obrazovanju, osposobljavanju i područjima vezanim uz mlade;
 • Buduće inicijative za promicanje razvoja inovativnih politika među dionicima i omogućavanje javnim tijelima da ispituju učinkovitost inovativnih politika putem ispitivanja na terenu utemeljenih na čvrstim metodologijama ocjenjivanja;
 • Podrška evropskim alatima politika za olakšavanje transparentnosti i priznavanja vještina i kvalifikacija te prijenos bodova, za podsticanje osiguranja kvalitete, podržavanje vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, upravljanja vještinama i savjetima. Ova aktivnost uključuje podršku mrežama kojima se olakšava razmjena u cijeloj Evropi, učenje i radna mobilnost građana i razvoj fleksibilnih puteva učenja između različitih područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • Saradnja s međunarodnim organizacijama priznate stručnosti i analitičke sposobnosti (kao što je OECD i Vijeće Evrope), za jačanje učinka i dodane vrijednosti politika u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • Razgovori s kompanijama, promicanje politika i programa s javnim tijelima, pružateljima i dionicima u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih važni su za jačanje svijesti o strategiji Evropa 2020., Obrazovanje i osposobljavanje 2020., Evropskoj strategiji za mlade i drugim evropskim programima za pojedine sektore, kao i vanjska dimenzija obrazovanja, osposobljavanja i politika za mlade u EU-u. One su također važne za poticanje učinkovitog iskorištavanja rezultata Programa i ostvarivanje opipljivog učinka.


AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:

 • Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti u cilju produbljivanja podučavanja u studijima o evropskim integracijama koji su ugrađeni u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja te u cilju provedbe, praćenja i nadzora istraživanja sadržaja EU-a, uključujući za druge obrazovne razine, kao što su učenje odraslih i obavezno obrazovanje. Cilj je tih aktivnosti također osigurati dubinsko podučavanje o pitanjima evropskih integracija za buduće stručnjake u područjima za kojima postoji potražnja na tržištu rada te istovremeno poticati, savjetovati i voditi mlade generacije učitelja i istraživača u područjima projekata evropskih integracija;
 • Razgovor o politici s akademskim svijetom, koji se podupire putem (1) Mreža za jačanje saradnje između raznih univerziteta u Evropi i svijetu, poticanja saradnje i stvaranja platforme za razmjenu znanja s javnim kompanijama i službama Komisije i vrlo važnim predmetima EU-a; (2)Projekti za inovacije i uzajamno poticanje i širenje sadržaja EU-a namijenjenog za promicanje rasprava, razmišljanja o pitanjima EU-a i za povećanje znanja o EU-u i njegovim procesima;
 • Podrška institucijama i udruženjima, za organizaciju i provedbu zakonskih aktivnosti udruženja koja se bave studijima i pitanjima o EU-u te za objavu činjenica o EU-u široj javnosti uz podsticanje aktivnog evropskog građanstva. Aktivnostima programa Jean Monnet osiguravaju se operativna bespovratna sredstva za određene institucije koje ostvaruju cilj od evropskog interesa;
 • Studije i konferencije u cilju pružanja novih zaključaka i konkretnih prijedloga donositeljima politika na temelju kritičnih, nezavisnih akademskih stajališta i u cilju razmišljanja o postojećim pitanjima EU-a, posebno putem velikih međunarodnih konferencija o političkim temama u kojima sudjeluju donositelji politika, predstavnici civilnog društva i akademici najvišeg nivoa.

SPORT
Aktivnostima u području sporta podupirat će se:

 • Partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima;
 • Neprofitna evropska sportska događanja, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminari) te provedbu tradicionalnih aktivnosti, kao što je ocjenjivanje ili izrada budućih planova;
 • Jačanje baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanje podataka, ankete, mreže; konferencije i seminari kojima se širi dobra praksa iz zemalja učesnika u programu i sportskih organizacija i jačanje mreža na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima;
 • Razgovor s mjerodavnim evropskim učesnicima, pri čemu je godišnji Sportski forum EU-a glavna aktivnost planirana u okviru razgovora, koji okuplja oko 300 učesnika na razini EU-a. Mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog razgovora sa dionicima u sportu;
 • Podrška sportskim predsjedničkim događanjima koja su organiziraju države članice EU-a koje imaju semestar predsjedništva EU-a.

 

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10